Algemene verkoopsvoorwaarden Suntechnics

  • Home
  • Algemene verkoopsvoorwaarden Suntechnics

1. Tenzij expliciet anders overeengekomen komt elke overeenkomst met Suntechnics BV tot stand onder de hierna vermelde algemene voorwaarden vermeld in de bestelbon.

2. Offertes of voorstellen zijn vrijblijvend en zonder enige verbintenis en ZONDER verbintenis  van Suntechnics BV. Offertes van Suntechnics BV vervallen 14 dagen na de offertedatum. De overeenkomst komt definitief tot stand wanneer de bestelbon door beide partijen wordt ondertekend.

3. De levering/installatie is voorzien op het bestelbon voorziene adres van de klant. De klant dient de kwaliteit van de goederen grondig te controleren bij levering. Suntechnics BV verbindt er zich toe de goederen te leveren en/of de werken uit te voeren die in overeenstemming zijn met de overeenkomst.

4. De prijs wordt gefactureerd in verschillende schijven:

– de eerste schijf van 40% wordt gefactureerd na het sluiten van de overeenkomst

– de 2de schijf van 50% wordt gefactureerd bij het leveren van de goederen, en wordt ook betaald voor de goederen worden achtergelaten bij de klant

– de 3de schijf van 10% wordt gefactureerd bij oplevering, maar vóór het aanleveren van het keuringsattest, dat bedoeld is om de premies aan te vragen.

4. Facturen zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW. De BTW is steeds ten laste van de klant.

5. Indien op verzoek van de klant wijzigingen worden aangebracht aan de leveringstermijn en/of -omstandigheden of indien de klant verkeerde inlichtingen heeft verstrekt, behoudt Suntechnics BV zich het recht voor de extra kosten ten gevolge van deze wijzigingen aan de klant door te rekenen. Wijzigingen in de overeenkomst en/of in de werken betekenen ook automatisch ook dat de vooropgestelde leveringstermijn redelijk verlengd wordt.

6. De klant dient de facturen van Suntechnics BV onmiddellijk bij ontvangst te controleren. Onverminderd eerdere (al dan niet stilzwijgende) aanvaarding wordt de klant onweerlegbaar geacht een factuur van Suntechnics te hebben aanvaard bij gebrek aan een gemotiveerd protest binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst. De klant is in geval van wanbetaling vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag vermeerderd met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 250,00 EURO. Bij betalingsachterstand heeft Suntechnics het recht de (verdere) uitvoering van elke overeenkomst met de klant te schorsen, ook als de wanbetaling een andere contractuele relatie betreft. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur op de voorziene vervaldag wordt het saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

7. De zonnepanelen worden aangesloten op de bestaande zekeringkast. Indien deze zekeringkast niet conform de wettelijke normen zijn, dan vallen de kosten die hieruit voortvloeien ten laste van de eigenaar. De eigenaar moet ook zorgen voor voldoende aarding.

8. Standaard worden de heat-pipes en het multivat voorzien van RVS-leidingen die lopen van collectoren naar buffervat met een maximum van 12 lopende meter.

9. Indien de overeenkomst gesloten wordt buiten de verkoopruimte van Suntechnics BV, heeft de klant het recht om binnen een termijn 14 dagen zonder boete en zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Suntechnics BV via een ondubbelzinnige, schriftelijke verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen.  De klant kan hiervoor een aangetekend schrijven sturen met een kopie van de bestelbon in bijlage.

10. Voor zover de aanvaarding van de levering/werken niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten klachten betreffende de conformiteit van de goederen/werken (zichtbare gebreken) gebeuren bij aangetekend schrijven binnen 10 dagen na levering van de goederen/uitvoering van de werken en vóór ingebruikname, behandeling, bewerking of doorverkoop van goederen/werken. Suntechnics BV is enkel aansprakelijk voor onzichtbare of verborgen gebreken wanneer deze zich manifesteren binnen een termijn van 1 jaar vanaf de levering van de goederen of de uitvoering van de werken (art. 1648 B.W). aansprakelijkheid noch kennis van verborgen gebreken wordt in hoofde van Suntechnics BV vermoed. Aanspraken op vrijwaring wegens verborgen gebreken kunnendoor de klant niet ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling uit te stellen of op te schorten. De verantwoordelijkheid van Suntechnics BV voor eender welk gebrek, zichtbaar of onzichtbaar, of voor enige andere contractuele tekortkoming, vervalt de directe en voorzienbare schade die uit het gebrek voortvloeit, met uitsluiting van elke schade inzake gebruik of exploitatie, en beloopt maximaal de door Suntechnics BV gefactureerde bedragen voor de levering/uitvoering of het gedeelte van de levering/uitvoering waarop de klacht betrekking heeft, te weten ofwel de verkoopprijs van de verkoop, ofwel de toegevoegde waarde in geval van aanneming, met uitsluiting van de kosten van verwijdering of vervanging. In geval van ‘vreemde oorzaak’ (art. 1147 B.W), zelfs wanneer zij niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, is Suntechnics BV van  rechtswege gemachtigd haar verbintenissen op te schorten of zelfs éénzijdig te annuleren, na de klant daarvan verwittigd te hebben. Suntechnics BV kan dien ten gevolge in geen geval tot schadevergoeding gehouden zijn. Worden conventioneel onder meer als ‘vreemde oorzaak’ beschouwd: oorlog, staking of lock-out, uitzonderlijke schaarste van grondstoffen of koopwaar, weersomstandigheden, brand en/of natuurrampen, overheidsbeslissingen die invloed hebben op de uitvoering van de verbintenissen, dit zowel wanneer de vreemde oorzaak zich voordoet bij Suntechnics BV als bij haar leveranciers.

10. Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van huidige voorwaarden beperkt zich tot de betreffende bepaling(en) en laat de overige bepalingen van huidige voorwaarden onverlet.  De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke betwisting zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de rechtbanken  die territoriaal bevoegd zijn waar de maatschappelijke zetel van Suntechnics BV is gevestigd, tenzij Suntechnics BV de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger. W. verkiezen.

Create your account